Download als PDF

          

                                                                                         Algemene voorwaarden van:

Vogelsang B.V.
Planckstraat 57
3316 GS Dordrecht

Inschrijfnummer K.v.K.: 23073122

Artikel 1: Toepasselijkheid, definities

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod en elke overeenkomst van koop en verkoop en alle overeenkomsten van opdracht tot het verrichten van werkzaamheden en/of het ontwikkelen/vervaardigen van zaken, van Bos Benelux B.V., gevestigd te Dordrecht, hierna te noemen “Bos”.
2. De koper respectievelijk de opdrachtgever wordt verder aangeduid als “de wederpartij”.
3. Onder “aanbod” wordt verstaan: ieder aanbod van Bos, al dan niet in de vorm van een schriftelijke offerte.
4. Onder “schriftelijk” wordt verstaan: per brief, per e-mail, per fax of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.
5. Onder “opdracht” wordt verstaan: een door de wederpartij verstrekte/tussen partijen overeengekomen opdracht tot het ontwikkelen, vervaardigen of samenstellen van (maatwerk)zaken of het verrichten van werkzaamheden.
6. Onder “zaken” wordt verstaan: zowel door Bos uit het assortiment te leveren zaken als zaken die zij in opdracht ontwikkelt, vervaardigt of samenstelt voor de wederpartij, tenzij uit een bepaling volgt dat deze alleen ziet op laatstgenoemde categorie.
7. Onder “documenten” wordt verstaan: door Bos en/of de wederpartij te vervaardigen of te verstrekken berekeningen, tekeningen, ontwerpen e.d. Dit kunnen zowel fysieke als digitale documenten betreffen.
8. Onder “informatie” wordt verstaan: zowel voornoemde documenten als overige (mondelinge) gegevens die Bos en/of de wederpartij (moet) verstrekken.
9. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.
10. Bij een discrepantie of strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en een vertaalde versie hiervan, geldt de Nederlandse tekst.
11. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op uit de overeenkomst voortgekomen vervolg- of deelopdrachten, na- of deelbestellingen.

Artikel 2: Aanbod

1. Tenzij in/bij een aanbod een geldigheidstermijn wordt vermeld, betreft dit een vrijblijvend aanbod en mag Bos dit aanbod uiterlijk binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding herroepen.
2. Een samengesteld aanbod verplicht Bos niet tot levering van een deel van de aangeboden zaken/werkzaamheden tegen een overeenkomstig deel van de prijs of vergoeding.
3. Indien het aanbod is gebaseerd op door de wederpartij verstrekte informatie en deze informatie onjuist/onvolledig blijkt te zijn of naderhand wijzigt, mag Bos de opgegeven prijzen, tarieven en/of (op)levertermijnen aanpassen.
4. Het aanbod, de prijzen en/of tarieven gelden niet automatisch voor nabestellingen of vervolgopdrachten.
5. Getoonde modellen, voorbeelden, afbeeldingen, beschrijvingen en opgaven van (technische) specificaties, zoals capaciteit, afmetingen, gewicht e.d. in brochures, promotiemateriaal en/of op de website van Bos zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar gelden alleen ter aanduiding. Hieraan kan de wederpartij geen rechten ontlenen.

Artikel 3: Totstandkoming overeenkomsten

1. De overeenkomst komt tot stand nadat de wederpartij het aanbod van Bos heeft geaccepteerd, ook indien deze acceptatie op ondergeschikte punten afwijkt van dit aanbod. Wanneer de acceptatie echter op wezenlijke punten afwijkt, komt de overeenkomst pas tot stand nadat Bos schriftelijk met deze afwijkingen heeft ingestemd.
2. Bos is pas gebonden aan:
a. een opdracht of bestelling zonder daaraan voorafgaand aanbod;
b. mondelinge afspraken;
c. aanvullingen op of wijzigingen van de algemene voorwaarden of overeenkomst;
na schriftelijke bevestiging hiervan aan de wederpartij of zodra Bos - zonder tegenwerping van de wederpartij - met de uitvoering van de opdracht, bestelling of afspraken is begonnen.

Artikel 4: Prijzen, tarieven

1. Tenzij partijen een vaste vergoeding overeenkomen, berekent Bos haar vergoeding op basis van het aantal bestede uren onder toepassing van het overeengekomen/gebruikelijke uurtarief. Bij geschillen over het aantal bestede/de in rekening gebrachte uren, is de urenregistratie van Bos bindend, behoudens tegenbewijs van de wederpartij.
2. De uurtarieven gelden voor normale werkdagen waaronder wordt verstaan: maandag tot en met vrijdag (met uitzondering van erkende nationale feestdagen) voor de tussen partijen overeengekomen tijdstippen.
3. Bij spoedopdrachten of indien de werkzaamheden op verzoek van de wederpartij plaatsvinden buiten de normale werkdagen, mag Bos een toeslag berekenen over het uurtarief.
4. Bos mag een overeengekomen vaste vergoeding verhogen indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt, dat de overeengekomen/verwachte hoeveelheid werk niet goed werd ingeschat, deze inschattingsfout niet te wijten is aan Bos en in redelijkheid niet van haar kan worden verlangd de prestatie te leveren tegen de overeengekomen vergoeding.
5. De in een aanbod, prijs- of tarieflijst vermelde prijzen en tarieven zijn exclusief BTW en eventuele kosten, zoals transport- of verzendkosten, administratiekosten en declaraties van ingeschakelde derden.
6. Indien zich tussen het sluiten en de uitvoering van de overeenkomst voor Bos (kost)prijsverhogende omstandigheden voordoen door wijzigingen in de wet- en regelgeving, overheidsmaatregelen, valutaschommelingen of wijzigingen in de prijzen van de fabrikant/leverancier, mag Bos de overeengekomen prijzen en tarieven dienovereenkomstig verhogen en aan de wederpartij in rekening brengen.

Artikel 5: Inschakeling derden

Als Bos dit nodig acht, mag zij leveringen en werkzaamheden door derden laten verrichten.

Artikel 6: Verplichtingen van de wederpartij

1. De wederpartij zorgt ervoor dat:
a. hij alle voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde informatie (waaronder vergunningen, ontheffingen, beschikkingen e.d.) tijdig en op de door Bos gewenste wijze aan haar ter beschikking stelt;
b. hij Bos tijdig informeert over alle voor de advisering/opdracht relevante ontwikkelingen binnen zijn onderneming;
c. eventuele door de wederpartij aan Bos verstrekte gegevensdragers, bestanden e.d. vrij zijn van virussen en defecten;
d. Bos op de overeengekomen data en tijden toegang krijgt tot de locatie waar de zaken moeten worden afgeleverd of de werkzaamheden moeten worden verricht en deze (werk)locatie voldoet aan de hiervoor geldende wettelijke (veiligheids-)eisen;
e. de werklocatie in een zodanige staat is dat Bos ongehinderd de werkzaamheden kan verrichten en voortzetten;
f. Bos op de werklocatie kosteloos kan beschikken over de door haar gewenste aansluitmogelijkheden voor elektriciteit (krachtstroom), gas en water. Verloren arbeidsuren als gevolg van water-, gas- of stroomuitval zijn voor rekening van de wederpartij;
g. op de werklocatie kosteloos de door Bos in redelijkheid gewenste overige voorzieningen aanwezig zijn;
h. overeengekomen takels, liften en/of ander hulpmateriaal met bediening ter beschikking worden gesteld aan Bos en dit materieel voldoet aan de hiervoor geldende veiligheidseisen. Schade veroorzaakt door/bij het gebruik van dit materieel is voor rekening van de wederpartij, tenzij opzet of bewuste roekeloosheid van Bos komt vast te staan.
2. De wederpartij zorgt ervoor, dat de verstrekte informatie juist en volledig is en vrijwaart Bos voor aanspraken van derden die voortvloeien uit het niet juist en/of onvolledig zijn van deze informatie.
3. Bos behandelt de door de wederpartij verstrekte informatie vertrouwelijk en verstrekt deze alleen aan derden voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst. Indien de informatie ziet op persoonsgegevens in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming, verwerkt Bos de informatie conform deze verordening en meldt zij eventuele inbreuken op de beveiliging van de informatie ook conform deze verordening.
4. Indien de wederpartij niet (tijdig) aan voornoemde verplichtingen voldoet, mag Bos de uitvoering van de overeenkomst opschorten totdat de wederpartij wel aan zijn verplichtingen heeft voldaan. De kosten en overige gevolgen die hieruit voortvloeien zijn voor rekening en risico van de wederpartij.
5. Indien de wederpartij zijn verplichtingen niet nakomt en Bos niet direct nakoming verlangt, tast dit het recht van Bos niet aan om later alsnog nakoming te verlangen.

Artikel 7: Levering, (op)leveringstermijn

1. Overeengekomen termijnen zijn nooit fatale termijnen. Indien Bos haar verplichtingen niet (tijdig) nakomt, moet de wederpartij haar schriftelijk in gebreke stellen en daarbij nog een redelijke termijn gunnen om deze alsnog na te komen.
2. Een overeengekomen termijn gaat pas in op het moment dat Bos alle voor de levering/opdracht noodzakelijke informatie en de eventueel overeengekomen (vooruit)betaling van de wederpartij heeft ontvangen.
3. Bos mag in gedeelten leveren en iedere deellevering afzonderlijk factureren.
4. Het risico voor de te leveren zaken gaat op de wederpartij over op het moment dat deze het magazijn van Bos verlaten.
5. Verzending of transport van de zaken vindt plaats voor rekening en risico van de wederpartij en op een door Bos te bepalen wijze. Bos is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook die verband houdt met de verzending of het transport.
6. Indien het, wegens een oorzaak gelegen in de risicosfeer van de wederpartij, niet mogelijk blijkt de overeengekomen prestatie of zaken (op de overeengekomen wijze) aan de wederpartij te leveren, mag Bos de bestelde zaken/de zaken die voor de uitvoering van de opdracht zijn aangeschaft voor rekening en risico van de wederpartij opslaan. De wederpartij stelt Bos dan binnen een door Bos gestelde redelijke termijn na kennisgeving in staat de prestatie of de zaken alsnog te leveren.
7. Indien de wederpartij na voornoemde redelijke termijn in gebreke blijft aan zijn verplichtingen te voldoen, is hij per direct in verzuim. Bos mag de overeenkomst dan met onmiddellijke ingang door een schriftelijke verklaring geheel of gedeeltelijk ontbinden, de zaken aan derden verkopen en eventuele al vervaardigde documenten vernietigen zonder gehouden te zijn tot vergoeding van schade, kosten en rente. Dit tast de verplichting van de wederpartij tot vergoeding van eventuele (opslag-)kosten, schade en winstderving van Bos en/of het recht van Bos alsnog nakoming te vorderen niet aan.

Artikel 8: Voortgang, uitvoering overeenkomst

1. Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van de opdracht of zaken wordt vertraagd doordat:
a. Bos niet tijdig alle noodzakelijke informatie van de wederpartij heeft ontvangen;
b. Bos niet tijdig de eventueel overeengekomen (vooruit)betaling van de wederpartij heeft ontvangen;
c. er sprake is van overige omstandigheden die voor rekening en risico van de wederpartij komen;
heeft Bos recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn en op vergoeding van de hiermee gemoeide kosten en schade, zoals eventuele wachturen.
2. Bos wijst de wederpartij op onvolkomenheden, fouten, gebreken e.d. in de door of namens de wederpartij:
a. verstrekte documenten;
b. voorgeschreven constructies, werkwijzen e.d.;
c. gegeven aanwijzingen;
d. ter beschikking gestelde of voorgeschreven materialen;
voor zover deze onvolkomenheden, fouten, gebreken e.d. relevant zijn voor de prestatie van Bos en zij hiermee bekend is of kan zijn.
3. Bos wordt geacht bekend te zijn met de relevante wettelijke voorschriften en beschikkingen van overheidswege. De aan de naleving van deze voorschriften en beschikkingen verbonden kosten zijn voor rekening van de wederpartij.
4. Bos informeert de wederpartij over de gevolgen voor overeengekomen prijzen, tarieven en termijnen:
a. bij door de wederpartij gewenste wijzigingen in een overeengekomen opdracht;
b. indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat deze als gevolg van onvoorziene omstandigheden niet op de overeengekomen wijze kan worden uitgevoerd. In dit geval overlegt Bos eerst met de wederpartij over de gewijzigde uitvoering. Indien uitvoering onmogelijk is geworden, heeft Bos in ieder geval recht op volledige vergoeding van de al verrichte werkzaamheden en leveringen.
5. Meer- en minderwerk moet schriftelijk tussen Bos en de wederpartij overeengekomen worden. Onder meerwerk wordt verstaan: alle op verzoek van de wederpartij of noodzakelijkerwijs uit de uitvoering van een opdracht voortvloeiende extra werkzaamheden en leveringen die niet zijn opgenomen in het aanbod of de opdracht. Bos mag de hiermee gemoeide kosten afzonderlijk aan de wederpartij in rekening brengen.

Artikel 9: Klachten

1. De wederpartij controleert de geleverde zaken direct na ontvangst en vermeldt eventuele zichtbare gebreken, defecten, beschadigingen, afwijkingen in aantallen en/of overige non-conformiteiten op de vrachtbrief of begeleidende bon of meldt deze - bij gebreke daarvan - binnen 2 werkdagen schriftelijk aan Bos. Indien dergelijke klachten niet tijdig worden gemeld, worden de zaken geacht in goede staat te zijn ontvangen en aan de overeenkomst te beantwoorden.
2. Overige klachten meldt de wederpartij direct na ontdekking - maar in ieder geval binnen de toepasselijke garantietermijn - schriftelijk aan Bos. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn voor risico van de wederpartij. Indien geen garantietermijn is overeengekomen, geldt een termijn van 1 jaar na levering.
3. Klachten over verrichte werkzaamheden meldt de wederpartij ook direct na ontdekking - maar uiterlijk binnen een door Bos gestelde (garantie)termijn na oplevering - schriftelijk aan Bos. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn voor risico van de wederpartij. Indien geen (garantie)termijn is overeengekomen, geldt een (garantie)termijn van 3 maanden. Indien dergelijke klachten niet tijdig worden gemeld, worden de werkzaamheden geacht conform de overeenkomst te zijn verricht.
4. Bij gebreke van een tijdige klacht, is geen beroep mogelijk op een overeengekomen garantie.
5. Klachten schorten de betalingsverplichting van de wederpartij niet op.
6. De wederpartij stelt Bos in staat de klacht te onderzoeken en verstrekt alle hiervoor relevante informatie. Indien voor het onderzoek retournering noodzakelijk is of Bos de klacht ter plaatse moet onderzoeken, geschiedt dit voor rekening van de wederpartij, tenzij de klacht achteraf gegrond blijkt te zijn. Het transportrisico is altijd voor de wederpartij.
7. Retournering vindt plaats op een door Bos te bepalen wijze.
8. Geen klachten zijn mogelijk over zaken die na ontvangst/oplevering door de wederpartij van aard/samenstelling zijn veranderd of geheel/gedeeltelijk zijn bewerkt.

Artikel 10: Garanties

1. Bos voert de overeengekomen opdrachten en leveringen naar behoren en conform de in haar branche geldende normen uit, maar geeft nooit een verdergaande garantie dan zoals uitdrukkelijk werd overeengekomen.
2. Bos staat gedurende de garantietermijn in voor de gebruikelijke normale kwaliteit en deugdelijkheid van het geleverde.
3. Bij het gebruik van de voor productie van de zaken benodigde materialen, halffrabrikaten, onderdelen e.d. baseert Bos zich op de informatie die de fabrikant of leverancier verstrekt over de eigenschappen hiervan. Indien door de fabrikant of leverancier voor voornoemde materialen/halffabrikaten/onderdelen dan wel voor geleverde zaken een garantie is afgegeven, geldt die garantie op dezelfde wijze tussen partijen. Bos informeert de wederpartij hierover.
4. Indien het doel waarvoor de wederpartij de zaken wil gebruiken afwijkt van het gebruikelijke doel, garandeert Bos alleen dat de zaken hiervoor geschikt zijn, indien zij dit schriftelijk aan de wederpartij heeft bevestigd.
5. Geen beroep op de garantie is mogelijk bij gebreken, defecten, kwaliteitsverlies of aantasting van de zaken ontstaan door veroudering van deze zaken tijdens opslag door/namens de wederpartij vóór ingebruikname van de zaken.
6. Geen beroep op de garantie is mogelijk, zolang de wederpartij de voor de zaken overeengekomen prijs nog niet heeft voldaan.
7. Bij een terecht beroep op de garantie zorgt Bos - naar haar keuze - voor kosteloos herstel of vervanging van de zaken, het alsnog op de juiste wijze uitvoeren van de werkzaamheden dan wel voor terugbetaling van of een korting op de overeengekomen prijs/vergoeding. Indien er sprake is van bijkomende schade, gelden hiervoor de bepalingen van het aansprakelijkheidsartikel.

Artikel 11: Aansprakelijkheid

1. Buiten de expliciet overeengekomen of door Bos gegeven garanties aanvaardt Bos geen enkele aansprakelijkheid.
2. Bos is alleen aansprakelijk voor directe schade. Iedere aansprakelijkheid voor gevolgschade, zoals bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, vertragingsschade en/of personen- of letselschade, is uitdrukkelijk uitgesloten.
3. De wederpartij neemt alle noodzakelijke maatregelen ter voorkoming of beperking van de schade.
4. Indien Bos aansprakelijk is, is de schadevergoedingsplicht altijd beperkt tot maximaal het bedrag dat door haar assuradeur in het voorkomende geval wordt uitgekeerd. Indien de assuradeur niet uitkeert of de schade niet onder een door Bos gesloten verzekering valt, is de schadevergoedingsplicht beperkt tot maximaal het factuurbedrag voor de geleverde zaken/verrichte werkzaamheden.
5. Uiterlijk binnen 6 maanden nadat hij bekend is geworden of had kunnen zijn met de door hem geleden schade, moet de wederpartij Bos hiervoor aanspreken.
6. Bos is niet aansprakelijk - en de wederpartij kan geen beroep doen op de toepasselijke garantie - indien de schade is ontstaan door:
a. ondeskundig gebruik of gebruik in strijd met de bestemming van het (op)geleverde of de door of namens Bos verstrekte instructies, adviezen, gebruiksaanwijzingen e.d.;
b. ondeskundig of onvoldoende/niet tijdig onderhoud van de zaken;
c. fouten of onvolledigheden in de door of namens de wederpartij aan Bos verstrekte informatie;
d. aanwijzingen of instructies van/namens de wederpartij;
e. of als gevolg van een keuze van de wederpartij die afwijkt van wat Bos adviseerde en/of gebruikelijk is;
f. of doordat door/namens de wederpartij (reparatie)werkzaamheden of bewerkingen aan het geleverde zijn uitgevoerd, zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Bos.
7. De wederpartij is in de gevallen als opgesomd in het vorige lid volledig aansprakelijk voor de hieruit voortvloeiende schade en vrijwaart Bos voor eventuele aanspraken van derden.
8. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van Bos of het leidinggevend personeel op directieniveau of indien dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen zich hiertegen verzetten. Uitsluitend in deze gevallen zal Bos de wederpartij vrijwaren voor eventuele aanspraken van derden.

Artikel 12: Betaling

1. Bos mag altijd een (gedeeltelijke) vooruitbetaling of andere zekerheid voor betaling vragen.
2. Betaling moet binnen een vervaltermijn van 14 dagen na de factuurdatum plaatsvinden, tenzij partijen schriftelijk een andere betaaltermijn zijn overeengekomen. Daarbij staat de juistheid van een factuur vast indien niet binnen deze betaaltermijn bezwaar is gemaakt.
3. Indien een factuur na het verstrijken van de in het vorige lid bedoelde termijn niet volledig is betaald of geen automatische incasso heeft kunnen plaatsvinden, is de wederpartij aan Bos een vertragingsrente verschuldigd ter grootte van 2% per maand, cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden daarbij als volle maand gerekend.
4. Indien na aanmaning betaling alsnog uitblijft, mag Bos bovendien aan de wederpartij buitengerechtelijke incassokosten in rekening brengen ter hoogte van 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 40,00.
5. Voor de berekening van de buitengerechtelijke incassokosten mag Bos de hoofdsom van de vordering na verloop van 1 jaar verhogen met de in dat jaar opgebouwde vertragingsrente.
6. Bij uitblijven van volledige betaling, mag Bos de overeenkomst, zonder nadere ingebrekestelling door een schriftelijke verklaring ontbinden of haar verplichtingen uit de overeenkomst opschorten, totdat er alsnog betaald is of hiervoor een deugdelijke zekerheid is gesteld. Voornoemd opschortingsrecht heeft Bos eveneens indien zij al voordat de wederpartij in verzuim is met de betaling gegronde redenen heeft om aan de kredietwaardigheid van de wederpartij te twijfelen.
7. Ontvangen betalingen brengt Bos eerst in mindering op alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij bij de betaling schriftelijk wordt vermeld dat deze betrekking heeft op een latere factuur.
8. De wederpartij mag de vorderingen van Bos niet verrekenen met eventuele tegenvorderingen die hij op Bos heeft. Dit geldt eveneens indien de wederpartij (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.

Artikel 13: Eigendomsvoorbehoud

1. Alle krachtens de overeenkomst geleverde/te leveren zaken blijven eigendom van Bos totdat de wederpartij aan al zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.
2. Deze betalingsverplichtingen bestaan uit het betalen van de koopprijs van de zaken, vermeerderd met vorderingen wegens verrichte werkzaamheden die met de levering verband houden en vorderingen wegens een toerekenbare tekortkoming van de wederpartij, zoals vorderingen tot het betalen van schadevergoeding, buitengerechtelijke incassokosten, rente en eventuele boetes.
3. Zolang op de zaken een eigendomsvoorbehoud rust, mag de wederpartij deze niet op enige wijze verpanden of in de feitelijke macht van een financier brengen.
4. De wederpartij informeert Bos direct schriftelijk indien derden stellen eigendoms- of overige rechten te hebben op de zaken.
5. Zolang de wederpartij de zaken onder zich heeft, bewaart hij deze zorgvuldig en als identificeerbaar eigendom van Bos.
6. De wederpartij zorgt voor een zodanige bedrijfs- of inboedelverzekering, dat zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd te allen tijde zijn meeverzekerd. Hij geeft Bos op haar eerste verzoek inzage in de verzekeringspolis en bijbehorende premiebetalingsbewijzen.
7. Indien de wederpartij handelt in strijd met dit artikel of Bos een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, mogen Bos en haar werknemers het terrein van de wederpartij betreden en de zaken terugnemen. Dit tast het recht van Bos op vergoeding van schade, gederfde winst en rente en het recht de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling, door een schriftelijke verklaring, te ontbinden niet aan.

Artikel 14: Intellectuele eigendomsrechten

1. Tenzij partijen anders overeenkomen, is en blijft Bos de rechthebbende van alle intellectuele eigendomsrechten die rusten op, voortkomen uit, verband houden met en/of behoren tot de door haar in het kader van de overeenkomst geleverde of vervaardigde zaken, documenten e.d. De uitoefening van deze rechten is uitdrukkelijk en uitsluitend aan Bos voorbehouden.
2. Dit betekent onder meer, dat de wederpartij de door Bos geleverde of vervaardigde:
a. documenten niet mag gebruiken buiten de context van de overeenkomst, hij deze niet mag vermenigvuldigen en niet aan derden mag verstrekken noch deze derden hierin inzage mag verlenen;
b. zaken of onderdelen hiervan niet mag namaken, wijzigen, reproduceren e.d.;
zonder de voorafgaande toestemming van Bos.
3. De wederpartij staat er voor in dat de door hem aan Bos verstrekte documenten en bestanden geen inbreuk maken op enig intellectueel eigendomsrecht van derden. Hij is aansprakelijk voor eventuele schade die Bos door dergelijke inbreuken lijdt en vrijwaart haar voor aanspraken van deze derden.

Artikel 15: Faillissement, beschikkingsonbevoegdheid e.d.

1. Bos mag de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling door een schriftelijke verklaring aan de wederpartij ontbinden op het tijdstip waarop de wederpartij:
a. in staat van faillissement wordt verklaard of een aanvraag hiertoe is gedaan;
b. (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt;
c. door executoriale beslaglegging wordt getroffen;
d. onder curatele of onder bewind wordt gesteld;
e. anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot (delen van) zijn vermogen verliest.
2. De wederpartij informeert de curator of bewindvoerder altijd over de (inhoud van de) overeenkomst en deze algemene voorwaarden.

Artikel 16: Overmacht

1. Bij overmacht van de wederpartij of Bos, mag laatstgenoemde de overeenkomst door een schriftelijke verklaring aan de wederpartij ontbinden of de nakoming van haar verplichtingen jegens de wederpartij voor een redelijke termijn opschorten zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
2. Onder overmacht van Bos wordt verstaan: een niet-toerekenbare tekortkoming van Bos, van de door haar ingeschakelde derden of toeleveranciers of overige zwaarwegende redenen aan haar zijde.
3. In de volgende omstandigheden is in ieder geval sprake van overmacht bij Bos: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, stakingen binnen de organisatie van Bos of dreiging van deze e.d. omstandigheden, verstoring van de bij het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen, bedrijfsstoringen door brand, inbraak, sabotage, uitval van elektriciteit, internet- of telefoonverbindingen, natuurverschijnselen, (natuur)rampen e.d. evenals door weersomstandigheden, wegblokkades, ongeval, import en export belemmerende maatregelen, gebrek aan materialen/onderdelen e.d. ontstane transportmoeilijkheden en (op)leveringsproblemen.
4. Indien de overmachtssituatie intreedt als de overeenkomst al gedeeltelijk is uitgevoerd, moet de wederpartij zijn verplichtingen jegens Bos tot aan dat moment nakomen.

Artikel 17: Annulering, opschorting

1. Indien de wederpartij de overeenkomst voorafgaand aan of tijdens de uitvoering wil annuleren, mag Bos van de wederpartij een gefixeerde schadevergoeding vragen voor alle gemaakte kosten en de door de annulering geleden schade inclusief de gederfde winst. Naar keuze van Bos en afhankelijk van de al verrichte leveringen en/of werkzaamheden bedraagt deze schadevergoeding 20 tot 100% van de overeengekomen prijs.
2. De wederpartij vrijwaart Bos voor uit de annulering voortvloeiende aanspraken van derden.
3. Bos mag de verschuldigde schadevergoeding verrekenen met alle door de wederpartij betaalde bedragen en eventuele tegenvorderingen van de wederpartij.
4. Bij opschorting van de overeenkomst op verzoek van de wederpartij, is de vergoeding voor alle verrichte leveringen en werkzaamheden per direct opeisbaar en mag Bos deze bij de wederpartij in rekening brengen. Dit geldt ook voor al gemaakte kosten of kosten voortvloeiend uit de opschorting.
5. Kosten die voor Bos voortvloeien uit het hervatten van de levering(en) en werkzaamheden, zijn voor rekening van de wederpartij. Indien de uitvoering van de overeenkomst na de opschorting niet kan worden hervat, mag Bos de overeenkomst door een schriftelijke verklaring aan de wederpartij ontbinden.

Artikel 18: Toepasselijk recht, bevoegde rechter

1. Op de tussen partijen gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG) is uitdrukkelijk uitgesloten.
3. Eventuele geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Bos, maar Bos behoudt altijd het recht het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van de wederpartij.
4. Indien de wederpartij gevestigd is buiten Nederland, mag Bos er voor kiezen het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in het land of de staat waar de wederpartij gevestigd is.

Datum: 20 augustus 2018