Investeringen in mestbewerkingsinstallaties

Landbouwondernemingen kunnen subsidie aanvragen voor investeringen in apparatuur, installaties of machines voor mestbewerking. Subsidie kan worden aangevraagd voor o.a. mechanische scheiding, bezinking, indikken en drogen, composteren, het maken van mestkorrels of monovergisting. Een voorwaarde voor subsidie is dat 60% van de aanwezige hoeveelheid stikstof in de mest moet worden aangewend op de landbouwonderneming waaraan de subsidie is verstrekt.

Voor meer informatie gaat u naar: www.subsidiefocus.nl